Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

KONFERENCJA NAUKOWA - Warszawa, 24-25 października 2017

Cel i tematyka konferencji

Ekonomia rozwoju, która powstała pod koniec lat 40-stych ubiegłego wieku to próba odpowiedzi świata nauki na problem poszukiwania optymalnych procesów rozwoju gospodarczego i niwelowania nierówności ekonomicznych i społecznych, zarówno w ramach interwencjonizmu państwowego, jak i liberalizmu ekonomicznego. Ekonomia rozwoju zyskała już dawno temu miano oddzielnej subdyscypliny naukowej generując tym samym potrzebę i przestrzeń do nowych badań interdyscyplinarnych, poszukujących odmiennych koncepcji rozwojowych, w ramach integracji gospodarczej, działalności państwa i rynku. Jednocześnie sama ewolucja ekonomii rozwoju w ramach podejść zarówno ekonomii pozytywnej, jak i ekonomii normatywnej ulega ewolucji, przedmiotem zainteresowania obejmując wszystkie państwa, a nie jak dawniej – jedynie te, zaliczane do krajów ubogich. Podejście takie wymuszone zostało zarówno dokonanymi i dokonującymi się procesami zmian w sferze globalnej, gdzie nawet pewne zdarzenia jednorazowe o systemowych wagach ryzyka determinują obrót gospodarczy, wzrost gospodarczy i w konsekwencji rozwój.

Z tego względu tegoroczna konferencja ogniskuje się na trzech blokach tematycznych skoncentrowanych na szansach i zagrożeniach dalszego rozwoju Polski, ekonomii rozwoju w ujęciu Europy i świata, a także przedsiębiorczości i możliwości zarządzania rozwojem gospodarczym.

 

1.      SZANSE I ZAGROŻENIA DALSZEGO ROZWOJU POLSKI

a)      Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Polski – nowe szanse i zagrożenia
b)      Sprawność państwa – skuteczność, korzystność i ekonomiczność instytucji
c)      Różnice rozwojowe województw Polski – studia porównawcze i rekomendacje

2.      EUROPEJSKA I GLOBALNA EKONOMIA ROZWOJU

a)      Przegląd teorii wyjaśniających rozwój ekonomiczny i praktyki rozwoju
b)      Scenariusze rozwoju Unii Europejskiej i ich konsekwencje
c)      Globalne scenariusze rozwoju i ich konsekwencje

3.      PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE W ROZWOJU EKONOMICZNYM

a)      Niepewność i ryzyko w zarządzaniu rozwojem gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa
b)      System finansowy i jego rola w rozwoju ekonomicznym
c)      Zarządzanie systemem podatkowym – benchmarking rozwoju vs. bariery rozwojowe przedsiębiorstw i państw

 
Kontakt

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail

konferencja@san.edu.pl

Kontakt telefoniczny

tel. 22 656 36 16; 22 656 30 35;
mob. 606458455; 501256858