Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

KONFERENCJA NAUKOWA - Warszawa, 24-25 października 2017

Co to jest bezpieczeństwo ekonomiczne?

,,Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego jest to nieinercjalny układ względnej równowagi prowadzenia w sposób swobodny oraz regulowany działalności zarobkowej, przy autonomii woli stron, konieczności utrzymania istniejącego wolumenu ryzyka poprzez zachowanie ograniczonego zaufania w relacjach ekonomiczno-prawnych pomiędzy umawiającymi się stronami, środowiskiem wewnętrznym oraz otoczeniem, w którym działa dany podmiot”
K. Raczkowski, Współczesny model tetrarchii zarządzania a bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 38.

,,Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa jest to względnie zrównoważony endo i egzogennie stan funkcjonowania gospodarki narodowej, w którym występujące ryzyko zaburzeń równowagi utrzymane jest w wyznaczonych i akceptowalnych normach organizacyjno-prawnych oraz zasadach współżycia społecznego”
K. Raczkowski, Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 81.

„Bezpieczeństwo ekonomiczne jest to ,,taki stan rozwoju krajowego systemu gospodarczego, który zapewnia wysoką sprawność jego funkcjonowania – poprzez należyte wykorzystanie wewnętrznych czynników rozwoju – oraz zdolność do skutecznego przeciwstawienia się zewnętrznym naciskom, mogącym doprowadzić do zaburzeń rozwojowych”
Z. Stachowiak, Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] W. Stankiewicz (red.), Ekonomika obrony, AON, Warszawa 1994, s. 189.

,,Bezpieczeństwo ekonomiczne jest to ,,niezakłócone funkcjonowanie gospodarek, to znaczy utrzymanie podstawowych wskaźników rozwojowych oraz zapewnienie komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw”
K. M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, s. 32.

,,Bezpieczeństwo ekonomiczne „(…), oznacza warunki harmonijnego rozwoju, pozwalającego budować zrównoważony dobrobyt obywateli państwa. (…). W ujęciu makroekonomicznym bezpieczeństwo to stabilność zatrudnienia, niski poziom bezrobocia, przewidywalne perspektywy rozwoju gospodarki, charakteryzujące się płynnością finansową. W ujęciu mikroekonomicznym to wypłacalność gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa. W obu przypadkach chodzi o możliwość równoważenia zobowiązań w stosunku do potrzeb w średnim okresie”.
K. Żukrowska, Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa, [w:] K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2013 (manuskrypt monografii).
Kontakt

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail

konferencja@san.edu.pl

Kontakt telefoniczny

tel. 22 656 36 16; 22 656 30 35;
mob. 606458455; 501256858